hu |ro
Kutatási Programok Intézete - Online Rendszer
Főoldal Magunkról Aktuális pályázatok Segédlet Kapcsolat GYIK Letölthető fájlok / Linkek
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Regisztráció » Elfelejtettem a jelszavamat »
Ahhoz, hogy pályázhasson, kérjük, regisztráljon.
«Vissza az aktuális pályázatok listájára

Pályázati felhívás: Egyetemi Kutatási Program ─ 2022/2023

2021/10/12 Határidő: 2021/11/05 16:00

Az Egyetemi Kutatási Program (EKP) célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat – Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) és a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) – keretében zajló magas színvonalú kutatási tevékenység támogatása, valamint kiemelkedő tudományos eredményeket felmutatni tudó egyetemi kutatóközpontok kialakítása és fejlesztése. Pályázatot lehet benyújtani a 2022. május 1. és 2023. október 31. közötti időszakban lebonyolításra kerülő projektekre.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Egyetemi Kutatási Program
2022/2023A PROGRAM CÉLJA

Az Egyetemi Kutatási Program (EKP) célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat – Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) és a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) – keretében zajló magas színvonalú kutatási tevékenység támogatása, valamint kiemelkedő tudományos eredményeket felmutatni tudó egyetemi kutatóközpontok kialakítása és fejlesztése.

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI

Pályázatot kizárólag az egyetemek szenátusa részéről belső akkreditációval rendelkező kutatóközpontok nyújthatnak be.

Az kutatóközpontok által benyújtott projektek összértéke 5,000 vagy 10,000 euró lehet.

Mindkét egyetem részéről a következő tudományterületi kategóriákban lehet pályázni: természet-, agrár- és mérnöki
tudományok, bölcsészet-, társadalom-, jog- és közgazdaságtudományok és művészetek.

Pályázatot lehet benyújtani a 2022. május 1. és 2023. október 31. közötti időszakban lebonyolításra kerülő projektekre.
Pályázni csak magas tudományos igényű kutatási tervvel lehet.

Nem lehet pályázni olyan kutatási tervvel, amely részben vagy egészében egyezik a kutatóknak más felsőoktatási és/vagy kutatással foglalkozó intézményben zajló projektje(i)vel.

Pályázni csak csoportosan lehet. A kutatócsoport kutatásvezetőből és tagokból áll. A csoportot a kutatásvezető képviseli, aki felelősséggel tartozik a csoport tagjainak tevékenységéért.

A kutatócsoportban a pályázatot benyújtó kutatóközpontok tagjai, az EMTE-vel vagy a PKE-vel aktív munkaviszonyban álló (főállású, társult és óraadó) egyetemi oktatók (professzor, docens, adjunktus, tanársegéd) vehetnek részt. A kutatócsoport tagjai lehetnek az EMTE és a PKE BA, MA és PhD hallgatói, indokolt esetben pedig az egyetemi adminisztrációban dolgozó alkalmazottak is, ez utóbbiak, amennyiben az adott szakterületen tudományos fokozattal rendelkeznek, be vannak iratkozva a doktorátusra, és hallgatói jogviszonyukat igazolni tudják.

A kutatócsoportban részt vehetnek más hazai vagy külföldi egyetemeken/intézetekben tevékenykedő kutatók is. Kutatói ösztöndíjban az EMTE és a PKE hallgatói részesülhetnek.

A kutatócsoport létszáma nem korlátozott, ezt a kutatásvezető a projekt szükségleteinek függvényében állapítja meg. Egyetlen feltétel, hogy a külső munkatársak száma ne haladja meg a belső munkatársak (EMTE/PKE oktatók, hallgatók) számát az adott kutatócsoporton belül.

Kutatásvezető csak az EMTE vagy a PKE főállású, doktori fokozattal rendelkező, aktív munkaviszonyban álló oktatója lehet. A kutatócsoport irányítója és tagjai személy szerint vállalnak jogi és anyagi felelősséget a kutatási célok megvalósításáért.

Egy oktató egyidejűleg legtöbb két EKP kutatásban vehet részt, egyikben lehet kutatásvezető, a másikban pedig csoporttag.

Az egyetemek vezetői (rektorok, rektorhelyettesek, dékánok, tanszékvezetők) lehetnek projektvezetők, illetve tagként is részt vehetnek kutatócsoportokban.

A Tudományos Tanács belső tagjai csak csoporttagként vehetnek részt a pályázatokban (nem lehetnek kutatásvezetők). Amennyiben valamely TT tag részt vesz egy kutatócsoportban, összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie, következésképpen a vonatkozó döntésekben semmilyen formában nem vehet részt.

A kutatócsoportból a kutatásvezető kizárhatja azt a személyt, akinek munkája nem jelent érdemi hozzájárulást a projekt sikeres megvalósításához. Ha ilyen eset felmerül, a kutatásvezető köteles írásban kérni a kizárást a Tudományos Tanácstól, illetve azt részletesen megindokolni.

Az Intézet fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatban foglaltak hitelességét ellenőrizze, és a támogatás folyósításának ideje alatt a kutatócsoport tagjainak helyzetéről, valamint a kutatási tevékenység állásáról tájékozódjék. Szándékos megtévesztés esetén az Intézet a támogatás folyósítását leállítja. Ilyen esetekben a felelősség a kutatásvezetőt terheli, aki a következő kiírásnál újabb támogatásért nem folyamodhat.


A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A pályázás kizárólag a KPI honlapján elérhető KPIOR on-line rendszeren keresztül történik.
https://kpi.sapientia.ro/

Más formában benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázat benyújtásának kizáró jellegű feltétele, hogy a pályázók feltöltsék és aktualizálják adataikat, publikációikat és egyéb tudományos tevékenységüket a KPIOR online nyilvántartási rendszerben.

A pályázatokhoz elektronikus formában kötelező módon csatolni kell a következő dokumentumokat:

– a részletes kutatási tervet, amely tartalmazza a kutatás teljes (18 hónapos) időszakára a tervezett részletes költségvetést 8/10 hónapos (2022. május 1. – december 31; 2023. január 1.– október 31.) bontásban;
– a kutatóközpont középtávú kutatási tervét, amely bizonyítja, hogy a megpályázott kutatási téma az adott kutatóközpont középtávú kiépítési/fejlesztési stratégiájába illeszkedik;
– a kutatóközpont belső önfelmérési jelentését az elmúlt 3 évre vonatkozóan (2018–2020) a hozzá tartozó mellékletekkel. Ezt az egyetemek szenátusa részéről elfogadott kritériumrendszer alapján kell összeállítani. (Letölthető az egyetemek honlapjáról is Kritériumrendszer kutatóközpontok – EMTE; Kritériumrendszer kutatóközpontok – PKE néven);
– a kutatásvezetőnek az elmúlt 3 évre (2018–2020) vonatkozó, kiemelkedő tudományos eredményeit összefoglaló dokumentumot (jegyzett publikációk, nagyobb összegű elnyert kutatási projektek, nemzetközi konferenciák, rangos szakmai elismerések stb.).

A kutatásvezető a költségvetést az online rendszerben a teljes, 18 hónapra kiterjedő időszakra lejben készíti el.

A kutatócsoportoknak megítélt összeg kutatási költségek formájában kerül folyósításra. Kutatói ösztöndíjakban csak a hallgatók részesülhetnek.

A betervezett ösztöndíjak összege nem haladhatja meg a megítélt keret 15%-át. Az ösztöndíjakat a kutatásvezető egy keretösszegben határozza meg. A kiutalandó ösztöndíj-összegeket a kutatásvezető az elvégezett munka függvényében állapítja meg. Előlegként az ösztöndíjak 50%-a utalható ki, a fennmaradó 50% kiutalására csak a kutatási zárójelentés elfogadása után kerülhet sor.

A kutatásvezető felelősséget vállal az igényelt kutatási költségek felhasználására, a kutatási tervben felvázolt éves (2022-es, ill. 2023-as) ütemezés szerint.

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2021. október 12 – november 5., 16.00 óra


A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A pályázatok elbírálása a pályázóknak az adott témakörhöz kapcsolódó előzetes tudományos eredményeiből, valamint a kutatási terv értékeléséből tevődik össze.

Minden pályázatot két külső szakértő bírál el. Nem lehet bíráló az EMTE-vel vagy a PKE-vel munkaviszonyban álló oktató vagy kutató, sem a Tudományos Tanács tagja.

A felkért szakértők meghatározott szempontrendszer szerint készítik el a pályázatok értékelését.

Az elbírálás szempontjai:

I.) A tagok értékelése

(a.) a pályázatvezető és a tagok szűkebb kutatási szakterülete összhangban van-e a kutatási témával (szakmai kompetencia);
(b.) a publikációs tevékenység alapján a kutatók alkalmasak-e a javasolt kutatási program megvalósítására.

Ha a bírálók a pályázatvezetőt nem találják alkalmasnak a kutatási projekt megvalósítására, ez a csoportot kizárja a támogatottak köréből. Ez esetben mindkét bíráló elutasító véleménye szükséges. Ha csak az egyik bíráló tartja alkalmasnak a kutatásvezetőt a projekt kivitelezésére, a másik nem, az Intézet köteles harmadik bírálót felkérni.

A pályázatvezető alkalmasságának egyik kritériuma az adott szakterület tudományos életében való aktív részvétel a pályázat benyújtásához viszonyított 3 évre visszamenőleg. Ezt a pályázathoz csatolt összefoglaló szakmai önéletrajzzal is szükséges igazolni.

II.) A munkaterv értékelése

(a.) a kutatási téma és tudományos megközelítésének eredetisége (max. 20 pont);
(b.) a téma tudományos jelentősége, háttere és előzményei (összesen 40 pont):
- a kutatási témában mások által elért eredmények bemutatásának színvonala (max. 20 pont);
- a csoporttagok előzetes kutatási eredményei a témakörben (max. 20 pont).
(c.) a kutatási terv kidolgozottsága (összesen max. 45 pont):
- a kutatás célkitűzéseinek konkrét, pontos megfogalmazása (max. 20 pont);
- a kutatás javasolt módszertana megfelelő-e a kutatási célok eléréséhez (max. 20 pont),
- az eredmények alkalmazhatósága (max. 5 pont).
(d.) a kutatatási ütemterv értékelése (max. 20 pont):
- a tervezett határidők betarthatóak-e, a tervezett munka elvégezhető-e a támogatási időszakban?
(e.) a költségvetés értékelése (max. 15 pont):
- a tervezett költségek indokoltak-e a kutatás lebonyolítása szempontjából? (max. 10 pont);
- a költségvetés ütemterve tartható-e? (max. 5 pont).

Az elérhető maximális pontszám 140 pont.

Amennyiben egyazon projektre vonatkozó két bírálat között 25 vagy annál nagyobb pontkülönbség van, az Intézet köteles egy harmadik bírálót is felkérni újabb véleményezésre. Ez utóbbi esetben a harmadik bírálat, valamint az ahhoz a közelebb álló bírálat pontszámainak átlaga adja a pályázat végső pontszámát.

100 pont alatti pályázatok nem részesülnek támogatásban.

A PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

A pályázatok támogatásáról a Tudományos Tanács dönt. A döntésről az Intézet valamennyi pályázót értesít. Az Intézet a pályázóknak a szakértői véleményeket elküldi, a szakértők kilétét azonban nem hozza nyilvánosságra.

A kutatócsoportokkal az Intézet és az egyetemek szerződést kötnek, amelyekben a támogatók rögzítik a finanszírozás összegét, időtartamát és feltételeit, illetve a felek jogait és kötelezettségeit.

A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÉS A TARTALMI BESZÁMOLÓ

A kutatási költségek utólagos térítéssel vagy a szállítónak történő közvetlen átutalással kerülnek kifizetésre az EKP elszámolási szabályzata szerint (ez letölthető az egyetemek, valamint Intézet honlapjáról).

Az EKP keretében finanszírozott kutatási projektek szigorú elszámolási kötelezettséggel járnak.

Ennek tartalmaznia kell: 1.) a pontos pénzügyi elszámolást; 2.) a tartalmi beszámolókat; 3.) a kutatási zárójelentést; 4.) az adott kutatáshoz tartozó publikációk, szakcikkek, tanulmányok elektronikus másolatát. Mindezeket határidőre a KPIOR online rendszerbe kell feltölteni.

1.) A csoportvezetőnek az egyes kutatási költségek kifizetési kérelméhez az elszámolási útmutató és a kutatási szerződés előírásai szerint köteles a megfelelő igazoló dokumentációs anyagot mellékelni, valamint a pályázati időszak lejártakor egy összesítő kimutatást benyújtani. A pénzügyi elszámolás határidejéről az Intézet írásban értesíti a kutatásvezetőket.

Az elszámolási szabályzatnak megfelelően kutatási költségként fel lehet használni:

• leltári tárgyak vásárlására (műszerek, kísérleti, laboratóriumi és számítástechnikai eszközök);
• kutatásspecifikus fogyóanyagra (kísérleti fogyóanyagok, vegyszerek, pontosan meghatározott, kísérletek során használt fogyóanyagok);
• terepmunkák és tanulmányi utak költségeinek fedezésére: utazási költség (autó, vonat, repülő, busz), külföldi tanulmányút esetén napidíj, szállás kifizetésére;
• nemzetközileg jegyzett konferencián való részvételre, idegen nyelvű előadással vagy poszterrel, (kivételt képeznek azok a projektek, amelyek kiemelten a nyelv- és irodalom, kultúra vagy néprajz tárgykörébe tartoznak, amelyek esetében az előadás nyelve lehet magyar vagy román) konferencia részvételi díj kifizetésére, utazási költség (autó, vonat, repülő, busz), külföldi napidíj, valamint a szállás díjának térítésére;
• publikációs díjra, cikkek közlési költségeire nemzetközileg rangos szakfolyóiratokban;
• könyvvásárlásra, folyóirat-előfizetésre (elektronikus is);
• irodai fogyóanyagokra: papír és toner;
• dokumentációs szolgáltatatásra (a kutatási költségtervben pontosan meghatározott szolgáltatás);
• fénymásolás díjára (csak indokolt esetben, pl. kiadványok másolása pontos kimutatással, más helyszíni könyvtárakból).

Leltári tárgyak, műszerek, valamint szakkönyvek beszerzési költségei nem számolhatók el a kutatási futamidő utolsó harmadában (a kutatás lezárása előtt 6 hónappal).

A kutatásspecifikus fogyóanyagok esetében a beszerzés határideje a kutatás lezárása előtti 3 hónap.

A kutatás teljes futamideje alatt két alkalommal van lehetőség költségek átcsoportosítására. Ezt abban az esetben kell kérvényezni a KPI Vezetőtanácsától, amikor a kutatási költségtervben egy adott költségtípusra jóváhagyott összegek egy részét a kutatócsoport más költségtípusra szeretné felhasználni, és ez az összeg meghaladja az eredetileg betervezett költségtétel 20%-át.

Az átcsoportosítási kérést a kutatócsoport vezetője a KPI, valamint az egyetemek honlapjáról letölthető átcsoportosítási formanyomtatványon nyújtja be részletes indoklással. Az átcsoportosítás indokoltságáért a kutatásvezető vállal felelősséget. A kérést a KPI Vezetőtanácsa hagyja jóvá, ellenjegyzi a KPI Vezetőtanács elnöke vagy a kutatási osztályvezető. Költségátcsoportosítási kérés nem nyújtható be a kutatási futamidő utolsó két hónapjában (a kutatás lezárása előtt 2 hónappal).

Nem számolhatók el kutatási költségként:
• bér jellegű kiadások (csak nagyon indokolt esetben, a költségvetés benyújtásával egy időben írásban letett kérés alapján);
• olyan kutatásspecifikus szolgáltatások, amelyek az egyetemi keretekben megoldhatók (kérdőívezés, különféle terepmunkák, amelyeket az egyetem diákjai – szakmai gyakorlatként – el tudnak végezni, továbbá különféle kísérletek, mérések stb., melyek az egyetemi felszereltséggel kivitelezhetők).

2.) A kutatásvezető rövid tartalmi beszámolót köteles benyújtani az Intézetnek, amelyben felvázolja az elvégzett munkát a kutatócsoport tagjaira lebontva, valamint a kutatás főbb következtetéseit. A kutatási beszámoló terjedelme 2–3 oldal. Ezt a kutatási futamidő felénél is be kell nyújtani, az Intézet által rögzített határidőre.

3.) A kutatási zárójelentést magyar nyelven, 10–15 ezer leütés terjedelemben a futamidő végén, az Intézet által megadott határidőre kell benyújtani. Amennyiben az adott tudományterületeken az eredmények közlése többnyire angol nyelven történik, és a már elkészített angol nyelvű publikáció a kutatási jelentés része, a jelentés angol nyelven is leadható, azonban kötelező ehhez legalább egy 3 oldalas magyar nyelvű összefoglalót is mellékelni. Halasztást előre nem látott kényszerítő körülmény (vis maior) esetben, a határidő lejárta előtt egy hónappal lehet kérvényezni a Tudományos Tanácsnál. A kutatási jelentés utolsó részében fel kell sorolni a kutatás eredményeiből megjelent szakcikkek, tanulmányok pontos bibliográfiai adatait, a még meg nem jelent, publikálásra előkészített cikkek esetében pedig fel kell tüntetni: milyen folyóiratban, tanulmánykötetben szándékoznak ezt/ezeket megjelentetni, illetve, hogy a cikk megjelenése milyen fázisban van. A kutatásvezetőnek ugyanakkor nyilatkoznia kell, hogy a megjelölt cikkeket, tanulmányokat nem használták, és nem használják más kutatási projektek elszámolásához.

4.) A kutatás eredményeiből kötelező legalább két, az MTMT rendszer szerint kialakított SCImago besorolású D1, Q1, Q2, Q3, Q4 tudományos folyóiratban vagy az adott szakterületen releváns BDI (nemzetközi adatbázisban) jegyzett folyóiratban való szakcikk publikálása, amelyeket az oktatói előlépéseket szabályozó kormányrendelet is elismer. Ugyanakkor elvárás legalább egy nemzetközileg rangos konferencián való részvétel idegen nyelvű (angol, német, francia, olasz stb.) előadással. Ez alól kivételt képeznek azok a projektek, amelyek kiemelten a nyelv és irodalom, kultúra vagy néprajz tárgykörébe tartoznak, mely esetekben az előadás lehet magyar vagy román nyelvű. Az egyetemi folyóiratokban közölt cikk kiválthat egy (BDI) nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratban megjelent publikációt. A vonatkozó bizonylatokat (a cikk elfogadása, nemzetközi tudományos konferencia programja) kötelező csatolni az elszámoláshoz.

A kutatás eredményeit bemutató (már megjelent, ill. megjelenés előtt álló) cikkeket/tanulmányokat kutatási jelentés mellékleteiként a KPIOR online rendszerbe fel kell tölteni. Az eredmények alapján közölt szakcikkekben/tanulmányokban kötelező módon és pontosan kell feltüntetni a finanszírozó nevét:

Magyar nyelvű publikáció/konferenciarészvétel esetén:
Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete;
Román nyelvű publikáció/konferenciarészvétel esetén:
Fundatia Sapientia – Institutul Programelor de Cercetare;
Angol nyelvű publikáció/konferenciarészvétel esetén
Sapientia Foundation – Institute for Scientific Research,

valamint a szerző(k) munkahelyét:

Magyar nyelvű publikáció/konferenciarészvétel esetén:
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem vagy Partiumi Keresztény Egyetem
Román nyelvű publikáció/konferenciarészvétel esetén:
Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca vagy Universitatea Creștină Partium
Angol nyelvű publikáció/konferenciarészvétel esetén:
Sapientia Hungarian University of Transylvania vagy Partium Christian University.

A benyújtott beszámolókat és kutatási jelentéseket az Intézet által felkért szakértők bírálják el.

Az Intézet elutasítja azokat a pénzügyi és tartalmi beszámolókat, illetve kutatási jelentéseket, amelyek nem felelnek meg a fentebb meghatározott formai és tartalmi kritériumoknak.

Azokról a kutatási jelentésekről, amelyeket a felkért szakmai bírálók nem fogadtak el, a helyzetek függvényében a Tudományos Tanács külön-külön dönt, figyelembe véve az adott kutatásra vonatkozó összes dokumentumot és körülményt (pályázati anyagok, kutatási terv, bírálatok, költségfelhasználás, a projekt eredményeinek hasznosíthatósága stb.), amelyek alapján határoz a kutatócsoportot érintő esetleges szankciókról, következményekről.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A pályázattal kapcsolatos további információkat az Intézet székhelyén vagy a 0364-401.454-es telefonszámon lehet igényelni, naponta 8 és 16 óra között. E-mail címünk: kpi@kpi.sapientia.ro.

Kolozsvár, 2021. október 6-án


kpi@kpi.sapientia.ro